ALTSASU

When people take the streets against authorities they always demand the same thing: justice. In Altsasu 7 young men face up to 15 years in prison for a bar fight with two off-duty Civil Guard officers. The charges are hate-crime and terrorism. Officers entered the place at 5 a.m. during traditional basque fiesta on 15th october 2016. It's not clear how the fight broke out. No one was seriously hurt. Despite many UN complains Spain continues to use law tricks and precedences against Basques. 7 young man in prison is a huge blow to small town in north Navarra and specially for their families. If sentenced, most likely every one of them will be sent to prison up to 1000 kilometers far from home town, based on a special dispersion law created for ETA terrorists at the begining of the nineties. Since then the law has been widely used on any case that spanish judges connect to leftist pro-independence act. Navarra government and city councils from all around the autonomus community condemned initial judge decisions and set up silent march to support the families. 20.000 people attend while town population is only 4700.

Gdy ludzie wychodzą na ulice, ich żądanie jest zawsze to samo: sprawiedliwości. W Altsasu (hiszp. Alsasua) siedmiorgu młodym ludziom grozi do 15 lat więzienia za bójkę z funkcjonariuszami Gwardii Cywilnej (hiszpańska zmilitaryzowana policja). Gwardziści nie byli na służbie. Zarzuty to przestępstwo z nienawiści i terroryzm. Policjanci weszli do baru w towarzystwie swoich partnerek o godzinie 5 rano podczas tradycyjnej baskijskiej fiesty 15 października 2016 roku. Nie jest jasne jak wywiązała się bójka. Nikt nie ucierpiał. Pomimo licznych skarg kierowanych przez społeczność baskijską do ONZ i Trybunału Praw Człowieka, hiszpańskie władze używają przeciw baskom precedensów i sztuczek prawnych by tłumić tendencje separatystyczne. Aresztowanie 7 młodych ludzi to wielki cios dla ich rodzin i całej społeczności małego miasteczka na północy Nawarry. W razie wyroków skazujących zostaną wysłani do więzień oddalonych nawet o 1000 kilometrów od miejsca zamieszkania. Dzieje się to w oparciu o specjalne prawo pochodzące z lat 90-tych, wymierzone w członków ETA. Mimo, że organizacja nie jest aktywna, prawa tego używa się w dalszym ciągu wobec wszelkich baskijskich ruchów lewicowo-emancypacyjnych. Rząd Królestwa Nawarry oraz lokalne władze miejskie i okolicznych prowincji potępiły decyzję sędziego o wstępnej kwalifikacji czynu oraz zorganizowały milczący marsz mający na celu wsparcie rodzin aresztowanych. Do miasteczka liczącego 4700 mieszkańców przyjechało niemal 20.000 demonstrantów i demonstrantek.


#BLACKPROTEST

On Saturday, October 1, 2016, thousands of people gathered under the Sejm (polish Parliment) in protest defending women's right to decide on their own body (abortion rights). Demonstration under the slogan "Jokes are over" was organized by Barbary Nowacka from Inicjatywa Polska, with the participation of party Razem. Initiative continued in further months leading to parliaments withdrawal from plans to even radicalize strict law. Those events bacame world famous as The Black Protest.

W sobotę, 1 października 2016, tysiące ludzi zgromadziło się pod Sejmem protestując w obronie prawa kobiet do decydowania o własnym ciele czyli prawa do aborcji. Demonstracja pod hasłem „Żarty się skończyły” zorganizowana została przez Barbarę Nowacką z Inicjatywa Polska i partię Razem. Mobilizacja ta kontynuowana w kolejnych miesiącach, doprowadziła do wycofania się rządu z planów zaostrzenia, i tak już restrykcyjnego prawa. Wydarzenia te obiegły świat znane jako Czarny Protest.


MARCH OF THE LIVING IN BIAŁOWIEŻA FOREST

On June 17, 2017, around Czerlonka in the Bialowieza Forest, 750 people protested against the mass cut of primeval forest trees. The protests took the form of a walk in which, in the act of civil disobedience, the ban on entering the forest was broken (the ban on the Forest Guard was temporarily sheltered to hide the devastation of the forest). Initially, despite the rainy weather, the atmosphere was pleasant, but the sight of the clippings and the streak brought a very depressing mood, which suggested me to refer to the March of the Living held annualy in honor of Holocaust victims.

17 czerwca 2017 w okolicach Czerlonki na terenie Puszczy Białowieskiej, 750 osób protestowało przeciwko masowej wycince drzew. Protest przybrał formę spaceru podczas którego, w akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa złamano zakaz wstępu do lasu (zakaz wydała czasowo Straż Leśna by ukryć dewastację puszczy). Początkowo, mimo deszczowej pogody, atmosfera była przyjemna ale widok ścinki i zrębu wprowadził bardzo przygnębiający nastrój, który zasugerował mi odniesienie do Marszu Żywych organizowanego dla uczczenia ofiar Holokaustu.